აგრო-კონსულტაცია: +995 322 500 900

2019

მარტი
აპრილი
მაისი
თხილი
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
თხილი
მოსავლის აღება
ვაზი
მოსავლის აღება
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი
თხილი
ნიადაგის განოყიერება კომპლექსური მინერალური სასუქებით
თხილი
ნიადაგის დამუშავება
ვაზი
ნიადაგის დამუშავება
ვაზი
ნიადაგის განოყიერება
თხილი
გასხვლა, ამონაყრების შეცლა, აზოტოვანი სასუქებით გამოკვება, მოვლა

2020

თებერვალი
მარტი
აპრილი
ვაზი
გასხვლა, დაკავება
ვაზი
მოვლა (ნიადაგის გაფხვიერება, გამოკვება და სხვა)
ვაზი
მწვანე ოპერაციები
ვაზი
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა